S. Garaudee, U. J. Staub, N. Phys-jaouen, J. M. Tonnerre, and G. Kapoujian, Conf Ser, pp.12015-12058, 2010.